Терминал ССКМ. Руководство - часть 10

 

  Главная      Учебники - Самолёты     Терминал ССКМ. Руководство по технической эксплуатации - 2009 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..

 

 

Терминал ССКМ. Руководство - часть 10

 

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

7

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

1

5

2

1

6

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

0

2

3

.1

5

.0

0

а

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

П

р

о

в

е

р

ка

 

со

ст

о

я

н

и

я

 

ка

б

е

л

е

й

 

и

 

м

е

та

л

л

и

за

ц

и

и

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

О

см

о

тр

и

те

 

м

е

ст

а

 

кр

е

п

л

е

н

и

я

 

ка

б

е

л

е

й

К

р

е

п

л

е

н

и

е

 

д

о

л

ж

н

о

 

б

ы

ть

 

н

а

д

е

ж

н

ы

м

 

и

 

в

ы

п

о

л

н

е

н

о

 

д

е

та

л

я

м

и

 

и

 

ко

н

тр

о

в

о

чн

ы

м

и

 

ср

е

д

ст

в

а

м

и

 

у

ст

а

н

о

в

л

е

н

н

о

й

 

ко

н

ст

р

у

кц

и

и

Н

а

 

д

е

та

л

я

х

 

кр

е

п

л

е

н

и

я

 (

х

о

м

у

ты

н

а

ки

д

н

ы

е

 

га

й

ки

 

и

 

т

.

п

.)

 

н

е

 

д

о

л

ж

н

о

 

б

ы

ть

 

д

е

ф

е

кт

о

в

п

р

е

п

я

т

-

ст

в

у

ющ

и

х

 

д

е

м

о

н

та

ж

у

 

ка

б

е

л

е

й

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

О

см

о

тр

и

те

 

со

ст

о

я

н

и

е

 

э

кр

а

н

и

р

у

ющ

е

й

 

о

п

л

е

тк

и

 

ка

б

е

л

е

й

 

и

 

и

зо

л

я

ц

и

о

н

н

о

й

 

о

б

о

л

о

чк

и

И

зо

л

я

ц

и

о

н

н

а

я

 

о

б

о

л

о

чк

а

 

ка

б

е

л

е

й

 

н

е

 

д

о

л

ж

н

а

 

и

м

е

ть

 

м

е

х

а

н

и

че

ск

и

х

 

н

а

р

у

ш

е

н

и

й

 

и

 

п

о

те

р

то

-

ст

е

й

М

е

ст

а

 

п

о

те

р

то

ст

е

й

 

за

д

е

л

а

й

те

 

п

р

и

 

п

о

м

о

щ

и

 

н

а

кл

а

д

ки

 

б

а

н

д

а

ж

е

й

 

и

з

 

х

л

о

п

ча

то

б

у

м

а

ж

н

о

й

 

и

л

и

 

п

о

л

и

х

л

о

р

в

и

н

и

л

о

в

о

й

 

л

е

н

ты

Е

сл

и

 

н

а

 

эк

р

а

н

и

р

у

ющ

е

й

 

о

п

л

е

тк

е

 

ка

б

е

л

я

 

в

 

м

е

ст

а

х

 

п

о

те

р

то

ст

е

й

 

и

м

е

ют

ся

 

р

а

зр

ы

в

ы

 

п

р

о

в

о

л

о

че

к

 

п

л

е

те

н

ки

то

 

м

е

ст

а

 

р

а

зр

ы

в

о

в

 

сп

а

я

й

те

со

б

л

юд

а

я

 

м

е

р

ы

 

п

р

е

д

о

ст

о

р

о

ж

н

о

ст

и

и

ск

л

юча

ю

щ

и

е

 

в

о

зм

о

ж

н

о

ст

ь

 

п

е

р

е

ж

о

га

 

и

зо

л

я

ц

и

и

 

п

р

о

в

о

д

о

в

 

ка

б

е

л

я

П

р

и

 

зн

а

чи

те

л

ьн

ы

х

 

п

о

в

р

е

ж

д

е

н

и

я

х

 

о

п

л

е

тк

и

 

и

зг

о

то

в

ьт

е

 

н

о

в

ы

й

 

ка

б

е

л

ь

 

с

 

и

сп

о

л

ьз

о

в

а

н

и

е

м

 

р

а

зъ

е

м

о

в

 

о

т

 

н

е

и

с

п

р

а

в

н

о

го

 

ка

б

е

л

я

а

 

эк

р

а

н

и

р

у

ющ

у

ю

 

о

п

л

е

тк

у

 

за

м

е

н

и

те

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

О

тв

е

р

тк

а

 

7

8

1

0

-1

0

4

6

 

3

В

 

1

Н

1

2

Х

 

Г

О

С

Т

 1

7

1

9

9

-8

8

 

П

л

о

ск

о

гу

б

ц

ы

 

7

8

1

4

-0

0

9

3

 

Н

1

2

.

Х

 

Г

О

С

Т

 5

5

4

7

-8

6

 

Э

л

е

кт

р

о

п

а

я

л

ьн

и

к

 

Э

П

С

Н

-4

0

/2

2

0

 

Г

О

С

Т

 7

2

1

9

-8

3

 

П

и

н

ц

е

т

 

Г

О

С

Т

 2

1

2

4

1

-8

9

 

К

у

са

чк

и

 7

8

1

4

-0

1

2

7

 1

 

Н

1

4

.

Н

7

.

Х

1

 

Г

о

ст

 7

2

8

2

-7

5

 

К

и

ст

ь

 

ф

и

л

е

н

ча

та

я

 

К

Ф

К

 

8

-1

 

Г

О

С

Т

 1

0

5

9

7

-8

7

 

Л

е

н

та

 

Л

В

-5

0

-1

5

х

0

,6

5

 

б

е

л

а

я

 

Г

О

С

Т

 1

7

6

1

7

-7

2

 

Н

и

тк

и

 

а

р

м

и

р

о

в

а

н

н

ы

е

 

2

0

0

л

х

 

б

е

л

ы

е

 

К

О

С

 

Т

У

 1

7

 

Р

С

ФС

Р

 6

3

-1

0

8

1

1

-8

4

  

Ш

ку

р

ка

 

ш

л

и

ф

о

в

а

л

ьн

а

я

 

б

у

м

а

ж

н

а

я

 

1

Э

 

6

2

0

х

5

0

 

П

6

 1

5

А

2

0

-

Н

М

А

 

Г

О

С

Т

 6

4

5

6

-8

2

 

П

р

и

п

о

й

 

П

О

С

-6

1

 

Г

О

С

Т

 2

1

9

3

0

-7

6

 

С

п

и

р

т

 

эт

и

л

о

в

ы

й

 

р

е

кт

и

ф

и

ко

в

а

н

н

ы

й

 

те

х

н

и

че

ск

и

й

 

Г

О

С

Т

 1

8

3

0

0

-8

7

 

К

а

н

и

ф

о

л

ь

 

м

а

р

ки

 

А

 

Г

О

С

Т

 1

9

1

1

3

-8

4

 

М

а

р

л

я

 

м

е

д

и

ц

и

н

ск

а

я

 

Г

О

С

Т

 9

4

1

2

-9

3

 

П

р

о

в

о

л

о

ка

 0

,5

-0

-

С

 

Г

О

С

Т

 3

2

8

2

-7

4

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

8

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

1

7

2

1

8

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

0

2

3

.1

5

.0

0

б

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

 

П

р

о

в

е

р

ка

 

со

ст

о

я

н

и

я

 

эл

е

кт

р

и

че

ск

и

х

 

р

а

зъ

е

м

о

в

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

П

е

р

е

д

 

н

а

ча

л

о

м

 

р

а

б

о

ты

 

о

тсо

е

д

и

н

и

те

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

ы

 

о

т

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 (

см

те

х

н

о

л

о

ги

-

че

ск

у

ю

 

ка

р

ту

 

2

0

4

).

 

О

см

о

тр

и

те

 

ш

ты

р

ьк

и

в

ту

л

ки

ко

р

п

у

са

ц

а

н

ги

 

и

 

д

р

у

ги

е

 

в

ы

ст

у

п

а

ющ

и

е

 

д

е

та

л

и

 

р

а

зъ

е

м

о

в

Р

а

зъ

е

м

ы

 

д

о

л

ж

н

ы

 

б

ы

ть

 

чи

ст

ы

м

и

ш

ты

р

ьк

и

 

и

 

гн

е

зд

а

 

н

е

 

д

о

л

ж

н

ы

 

и

м

е

ть

 

м

е

х

а

н

и

че

ск

и

х

 

п

о

-

в

р

е

ж

д

е

н

и

й

сл

е

д

о

в

 

ко

р

р

о

зи

и

 

и

 

о

б

га

р

а

З

а

гр

я

зн

е

н

н

ы

е

 

р

а

б

о

чи

е

 

ча

ст

и

 

р

а

зъ

е

м

о

в

 

п

р

о

тр

и

те

 

м

а

р

л

е

й

см

о

че

н

н

о

й

  

сп

и

р

то

м

З

А

П

Р

Е

Щ

А

Е

Т

С

Я

 

З

А

Ч

И

С

Т

К

А

 

Р

А

Б

О

Ч

И

Х

 

Ч

А

С

Т

Е

Й

 

Р

А

З

Ъ

Е

М

О

В

 

П

Р

И

 

П

О

М

О

Щ

И

 

Ш

Л

И

ФО

-

В

А

Л

Ь

Н

О

Й

 

Ш

К

У

Р

К

И

П

о

 

о

ко

н

ча

н

и

и

 

р

а

б

о

ты

 

с

о

е

д

и

н

и

те

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

ы

 

ка

б

е

л

е

й

 

и

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 (

см

те

х

н

о

-

л

о

ги

че

ск

у

ю

 

ка

р

ту

 

2

0

5

).

 

background image

023.15.00 

Стр

. 218 

Окт

 15/09

 

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

и

н

ц

е

т

 

Г

О

С

Т

 2

1

2

4

1

-8

9

 

С

п

и

р

т

 

эт

и

л

о

в

ы

й

 

р

е

кт

и

ф

и

ко

в

а

н

н

ы

й

 

те

х

н

и

че

ск

и

й

 

Г

О

С

Т

 1

8

3

0

0

-8

7

 

М

а

р

л

я

 

м

е

д

и

ц

и

н

ск

а

я

 

Г

О

С

Т

 9

4

1

2

-9

3

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  8  9  10  11   ..