Терминал ССКМ. Руководство - часть 9

 

  Главная      Учебники - Самолёты     Терминал ССКМ. Руководство по технической эксплуатации - 2009 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..

 

 

Терминал ССКМ. Руководство - часть 9

 

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

4

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

0

9

2

1

0

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

 

У

ст

а

н

о

в

ка

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

н

а

 

о

б

ъ

е

кт

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

П

е

р

е

д

 

у

ст

а

н

о

в

ко

й

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

н

а

 

о

б

ъ

е

кт

 

в

се

 

и

ст

о

чн

и

ки

 

н

а

п

р

я

ж

е

н

и

й

 

д

о

л

ж

н

ы

 

б

ы

ть

 

в

ы

кл

юче

н

ы

У

ст

а

н

о

в

ку

 

б

л

о

ка

 

Б

С

П

П

 

п

р

о

и

зв

о

д

и

те

 

в

 

с

л

е

д

у

ю

щ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

у

д

а

л

и

те

 

за

щ

и

тн

у

ю

 

п

л

е

н

ку

 

с

 

о

сн

о

в

а

н

и

я

 

б

л

о

ка

-

 

н

а

н

е

си

те

 

н

а

 

о

с

н

о

в

а

н

и

е

 

то

ко

п

р

о

в

о

д

я

щ

и

й

 

ге

л

ь

-

 

п

о

д

со

е

д

и

н

и

те

 

к

 

б

л

о

ку

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

у

ст

а

н

о

в

и

те

 

б

л

о

к

-

 

за

кр

е

п

и

те

 

б

л

о

к

 

к

 

ф

юз

е

л

я

ж

у

 

че

ты

р

ьм

я

 

в

и

н

та

м

и

-

 

п

р

о

в

е

р

ьт

е

 

р

а

б

о

то

с

п

о

со

б

н

о

ст

ь

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

в

 

р

е

ж

и

м

е

 

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

У

ст

а

н

о

в

ку

 

п

у

л

ьт

а

 

П

Т

К

 

п

р

о

и

зв

о

д

и

те

 

в

 

с

л

е

д

у

ю

щ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

п

о

д

со

е

д

и

н

и

те

 

к

 

б

л

о

ку

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

у

ст

а

н

о

в

и

те

 

б

л

о

к

 

н

а

 

п

о

са

д

о

чн

о

е

 

м

е

ст

о

 

и

 

за

в

е

р

н

и

те

 

д

о

 

у

п

о

р

а

 2

 

н

е

в

ы

п

а

д

а

ю

щ

и

х

 

в

и

н

та

 

кр

е

п

л

е

н

и

я

 

б

л

о

ка

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

У

ст

а

н

о

в

ку

 

п

у

л

ьт

а

 

П

У

 

п

р

о

и

зв

о

д

и

те

 

в

 

сл

е

д

у

ющ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

п

о

д

со

е

д

и

н

и

те

 

к

 

б

л

о

ку

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

у

ст

а

н

о

в

и

те

 

б

л

о

к

 

в

 

д

е

р

ж

а

те

л

ь

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

О

тв

е

р

тк

а

 

7

8

1

0

-1

0

4

6

 

3

В

 

1

Н

1

2

Х

 

Г

О

С

Т

 1

7

1

9

9

-8

8

 

П

л

о

ск

о

гу

б

ц

ы

 

7

8

1

4

-0

0

9

3

 

Н

1

2

.

Х

 

Г

О

С

Т

 5

5

4

7

-8

6

 

Э

м

а

л

ь

 

Э

П

-5

1

  

Г

О

С

Т

 9

6

4

0

-8

5

 

 3

  

Р

Е

Г

У

Л

И

Р

О

В

К

А

 

И

 

И

С

П

Ы

Т

А

Н

И

Е

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

5

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

1

1

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

0

2

3

.1

5

.0

0

е

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

У

ст

а

н

о

в

ка

 

н

а

ча

л

ь

н

о

го

 

у

р

о

в

н

я

 

я

р

ко

ст

и

 

д

и

сп

л

е

я

 

П

У

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

Д

а

н

н

а

я

 

р

а

б

о

та

 

п

р

о

в

о

д

и

тся

 

в

 

со

ст

а

в

е

 

о

б

ъ

е

кт

а

В

кл

ючи

те

 

п

и

та

н

и

е

 

те

р

м

и

н

а

л

а

П

о

сл

е

 

за

в

е

р

ш

е

н

и

я

 

п

р

о

ц

е

сса

 

в

кл

юче

н

и

я

 

и

 

н

а

с

тр

о

й

ки

 

те

р

м

и

н

а

л

а

ко

то

р

ы

й

 

д

л

и

тс

я

 2

0

0

 

с

с

 

п

о

м

о

щ

ью

 

кл

а

в

и

ш

 

П

У

 

в

ы

б

е

р

и

те

 

п

у

н

кт

 

м

е

н

ю

 

У

С

Т

А

Н

О

В

К

И

Н

а

ж

м

и

те

 

кл

а

в

и

ш

у

 

В

В

О

Д

В

ы

б

е

-

р

и

те

 

п

у

н

кт

 

м

е

н

ю

 

Я

Р

К

О

С

Т

Ь

П

р

и

 

в

ы

зо

в

е

 

д

а

н

н

о

го

 

р

е

ж

и

м

а

 

н

а

 

д

и

с

п

л

е

е

 

П

У

 

о

то

б

р

а

ж

а

е

тс

я

 

со

о

тв

е

тс

тв

у

ющ

а

я

 

н

а

д

п

и

сь

 

и

 

р

а

н

е

е

 

в

в

е

д

е

н

н

о

е

 

зн

а

че

н

и

е

 

н

а

ча

л

ь

н

о

го

 

у

р

о

в

н

я

 

я

р

ко

ст

и

 

д

и

сп

л

е

я

 

П

У

у

ст

а

н

о

в

л

е

н

н

о

е

 

в

 

со

-

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

и

н

д

и

в

и

д

у

а

л

ьн

ы

м

и

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

м

и

 

о

п

е

р

а

то

р

а

Н

а

ж

а

ти

е

м

 

кл

а

в

и

ш

 «

»

 (

у

в

е

л

и

чи

ть

и

 «

»

 (

у

м

е

н

ьш

и

ть

у

ст

а

н

о

в

и

те

 

н

о

в

о

е

 

зн

а

че

н

и

е

 

н

а

-

ча

л

ьн

о

го

 

у

р

о

в

н

я

 

я

р

ко

ст

и

 

в

 

д

и

а

п

а

зо

н

е

 

о

т

 1

 

д

о

 1

6

 (

1

 -

 

м

и

н

и

м

а

л

ь

н

о

е

 

зн

а

че

н

и

е

 

я

р

ко

ст

и

).

 

О

д

-

н

о

в

р

е

м

е

н

н

о

 

со

о

тв

е

тст

в

у

ющ

и

м

 

о

б

р

а

зо

м

 

и

зм

е

н

я

е

тся

 

я

р

ко

ст

ь

 

св

е

че

н

и

я

 

си

м

в

о

л

о

в

 

д

и

сп

л

е

я

 

В

ы

х

о

д

 

и

з

 

р

е

ж

и

м

а

 

у

ст

а

н

о

в

ки

 

н

а

ча

л

ь

н

о

й

 

я

р

ко

ст

и

 

о

су

щ

е

ст

в

л

я

е

тся

 

с

 

п

о

м

о

щ

ью

 

кл

а

в

и

ш

и

 

«

»

В

ы

кл

ючи

те

 

п

и

та

н

и

е

 

те

р

м

и

н

а

л

а

4

  

О

С

М

О

Т

Р

 

И

 

П

Р

О

В

Е

Р

К

А

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

6

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

1

3

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

0

2

3

.1

5

.0

0

в

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

П

р

о

в

е

р

ка

 

со

ст

о

я

н

и

я

 

о

р

га

н

о

в

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

 

и

 

св

е

то

в

ы

х

 

у

ка

за

те

л

е

й

 

 

н

а

 

п

у

л

ьт

е

 

у

п

р

а

в

л

е

н

и

я

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

П

р

о

в

е

р

ьт

е

 

р

а

б

о

ту

 

кл

а

в

и

ш

 

н

а

 

п

е

р

е

д

н

е

й

 

п

а

н

е

л

и

 

П

У

п

о

о

че

р

е

д

н

о

 

н

а

ж

и

м

а

я

 

ка

ж

д

у

ю

 

кл

а

в

и

-

ш

у

О

н

и

 

д

о

л

ж

н

ы

 

и

м

е

ть

 

п

л

а

в

н

ы

й

 

х

о

д

н

а

ж

а

ти

е

 

кл

а

в

и

ш

 

д

о

л

ж

н

о

 

б

ы

ть

 

б

е

з

 

за

е

д

а

н

и

й

П

о

д

а

й

те

 

н

а

 

п

у

л

ьт

 

н

а

п

р

я

ж

е

н

и

е

 

п

и

та

н

и

я

 2

7

 

В

 

и

 

н

а

п

р

я

ж

е

н

и

е

 

п

о

д

св

е

та

 

н

е

 

б

о

л

е

е

 6

 

В

 

и

 

у

б

е

-

д

и

те

сь

 

в

 

то

м

чт

о

 

в

се

 

н

а

д

п

и

си

 

н

а

 

п

у

л

ьт

е

 

п

о

д

св

е

чи

в

а

ют

ся

О

тр

е

гу

л

и

р

у

й

те

 

п

о

д

св

е

т

 

п

р

и

 

п

о

м

о

щ

и

 

б

о

р

то

в

о

го

 

р

е

гу

л

я

то

р

а

П

ри

 н

ал

и

ч

и

и

 н

еи

с-

п

ра

в

н

ос

ти

 с

н

и

м

и

те

 

б

л

ок

 с

огл

ас

н

о

 т

ех

н

о

-

л

оги

ч

ес

к

ой

 к

арт

е 

204 

и

 з

ам

ен

и

те

 н

а 

и

сп

ра

в

н

ы

й

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  7  8  9  10   ..