Терминал ССКМ. Руководство - часть 8

 

  Главная      Учебники - Самолёты     Терминал ССКМ. Руководство по технической эксплуатации - 2009 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  6  7  8  9   ..

 

 

Терминал ССКМ. Руководство - часть 8

 

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

2

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

0

5

2

0

6

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

0

2

3

.1

5

.0

0

д

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

 

П

р

о

в

е

р

ка

 

р

а

б

о

то

сп

о

со

б

н

о

ст

и

 

п

р

и

е

м

н

и

ка

 

и

 

п

е

р

е

д

а

тчи

ка

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

П

р

о

в

е

р

ку

 

р

а

б

о

то

сп

о

со

б

н

о

ст

и

 

п

р

и

е

м

н

и

ка

 

и

 

п

е

р

е

д

а

тчи

ка

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

п

р

о

в

о

д

и

те

 

в

 

со

ст

а

в

е

 

о

б

ъ

е

кт

а

В

кл

ючи

те

 

п

и

та

н

и

е

 

те

р

м

и

н

а

л

а

П

о

сл

е

 

за

в

е

р

ш

е

н

и

я

 

п

р

о

ц

е

сса

 

п

р

о

в

е

р

ки

 

и

сп

р

а

в

н

о

ст

и

 

те

р

м

и

н

а

л

а

ко

то

р

ы

й

 

д

л

и

тся

 

н

е

 

б

о

л

е

е

 

3

0

 

с

в

 

в

е

р

х

н

е

й

 

ча

ст

и

 

э

кр

а

н

а

 

д

о

л

ж

н

ы

 

п

о

я

в

и

тся

а

 

че

р

е

з

 

н

е

 

б

о

л

е

е

 

че

м

 2

0

0

 

с

у

ст

о

й

чи

в

о

 

за

-

св

е

ти

тся

 

п

и

кт

о

гр

а

м

м

ы

 

 

и

 

чт

о

 

о

зн

а

ча

е

т

 

у

ст

о

й

чи

в

у

ю

 

св

я

зь

 

со

 

сп

у

тн

и

ка

м

и

 

Г

Л

О

Н

А

С

С

 

(G

P

S

и

 

И

н

м

а

р

са

т

П

о

с

л

е

 

че

го

 

н

а

 

д

и

сп

л

е

е

 

П

У

в

 

за

в

и

си

м

о

ст

и

 

о

т

 

ге

о

гр

а

ф

и

че

ск

о

го

 

р

а

с

п

о

-

л

о

ж

е

н

и

я

 

В

С

п

о

я

в

и

тся

 

сл

е

д

у

ющ

а

я

 

и

н

ф

о

р

м

а

ц

и

я

 (

н

а

п

р

и

м

е

р

 

д

л

я

 

г

Н

.

Н

о

в

го

р

о

д

С

о

р

м

о

в

-

ск

о

е

 

ш

о

ссе

2

1

Р

о

сси

я

):

 

В

 

с

л

у

ча

е

  

н

е

 

п

р

е

кр

а

-

щ

е

н

и

я

 

м

и

га

н

и

я

 

п

и

кт

о

-

гр

а

м

м

 

и

л

и

 

и

х

 

п

о

га

са

-

н

и

я

 

в

ы

п

о

л

н

и

те

 

д

е

й

ст

-

в

и

я

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

та

б

л

и

ц

е

й

 1

0

1

 

р

а

зд

е

л

а

 

О

ты

ск

а

н

и

е

 

и

 

у

ст

р

а

н

е

-

н

и

е

 

н

е

и

сп

р

а

в

н

о

ст

е

й

  

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4

3

° 

5

3

3

6

'' 

В

Д

 

5

6

° 

1

9

5

9

'' 

C

Ш

 

0

 

км

/

ч

 

1

7

9

° 

(

Е

с

л

и

 

В

С

 

в

 

м

о

м

е

н

т

 

п

р

о

в

е

р

ки

 

н

е

п

о

д

в

и

ж

н

о

то

 

ц

и

ф

р

а

 

м

о

ж

е

т

 

б

ы

ть

 

п

р

о

и

зв

о

л

ь

н

а

я

1

3

6

 

м

 (

М

0

 

м

 (

3

В

ы

кл

ючи

те

 

п

и

та

н

и

е

 

те

р

м

и

н

а

л

а

2

  

Д

Е

М

О

Н

Т

А

Ж

 

И

 

М

О

Н

Т

А

Ж

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

3

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

0

7

2

0

8

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

 

С

н

я

ти

е

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

П

е

р

е

д

 

сн

я

ти

е

м

 

б

л

о

ко

в

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

 

п

р

е

д

в

а

р

и

те

л

ь

н

о

 

д

е

м

о

н

ти

р

у

й

те

 

б

л

о

ки

 

д

р

у

ги

х

 

си

ст

е

м

за

тр

у

д

н

я

ющ

и

х

 

д

о

ст

у

п

 

к

 

с

н

и

м

а

е

м

о

м

у

 

и

зд

е

л

и

ю

П

р

и

 

эт

о

м

 

в

се

 

и

ст

о

ч

н

и

ки

 

н

а

п

р

я

ж

е

н

и

й

 

д

о

л

ж

н

ы

 

б

ы

ть

 

в

ы

кл

ю

че

н

ы

С

н

я

ти

е

 

б

л

о

ка

 

Б

С

П

П

 

в

ы

п

о

л

н

и

те

 

в

 

сл

е

д

у

ющ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

о

тв

и

н

ти

те

 

че

ты

р

е

 

в

и

н

та

 

кр

е

п

л

е

н

и

я

 

Б

С

П

П

 

к

 

ф

юз

е

л

я

ж

у

 

В

С

-

 

р

а

ссо

е

д

и

н

и

те

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

сн

и

м

и

те

 

б

л

о

к

 

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 

С

н

я

ти

е

 

п

у

л

ьт

а

 

П

У

 

в

ы

п

о

л

н

и

те

 

в

 

с

л

е

д

у

ющ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

о

тсо

е

д

и

н

и

те

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

сн

и

м

и

те

 

б

л

о

к

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

С

н

я

ти

е

 

п

у

л

ьт

а

 

П

Т

К

 

в

ы

п

о

л

н

и

те

 

в

 

с

л

е

д

у

ющ

е

м

 

п

о

р

я

д

ке

-

 

о

тв

е

р

н

и

те

 2

 

н

е

в

ы

п

а

д

а

ющ

и

х

 

в

и

н

та

 

кр

е

п

л

е

н

и

я

 

б

л

о

ка

 

н

а

 

п

е

р

е

д

н

е

й

 

п

а

н

е

л

и

 

и

 

и

зв

л

е

ки

те

 

б

л

о

к

 

и

з

 

м

е

ст

а

 

е

го

 

за

кр

е

п

л

е

н

и

я

-

 

о

тсо

е

д

и

н

и

те

 

С

Н

Ц

 

р

а

зъ

е

м

-

 

сн

и

м

и

те

 

б

л

о

к

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

О

тв

е

р

тк

а

 

7

8

1

0

-1

0

4

6

 

3

В

 

1

Н

1

2

Х

 

Г

О

С

Т

 1

7

1

9

9

-8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  6  7  8  9   ..