Терминал ССКМ. Руководство - часть 11

 

  Главная      Учебники - Самолёты     Терминал ССКМ. Руководство по технической эксплуатации - 2009 год

 

поиск по сайту            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  9  10  11 

 

 

 

Терминал ССКМ. Руководство - часть 11

 

 

5

  

О

Ч

И

С

Т

К

А

 

И

 

О

К

Р

А

С

К

А

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

0

9

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

а

х

 2

1

9

2

2

0

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

О

чи

ст

ка

 

и

 

о

кр

а

ск

а

 

П

У

 

и

 

П

Т

К

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

Д

е

м

о

н

ти

р

у

й

те

 

б

л

о

ки

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

те

х

н

о

л

о

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

3

П

р

о

и

зв

е

д

и

те

 

о

чи

ст

ку

 

б

л

о

ко

в

 

и

 

е

го

 

в

н

е

ш

н

и

х

 

эл

е

м

е

н

то

в

 

о

т

 

п

ы

л

и

 

и

 

гр

я

зи

 

п

у

те

м

 

о

б

д

у

в

а

 

с

ж

а

-

ты

м

 

в

о

зд

у

х

о

м

 (

д

а

в

л

е

н

и

е

 

с

ж

а

то

го

 

в

о

зд

у

х

а

 

н

е

 

д

о

л

ж

н

о

 

п

р

е

в

ы

ш

а

ть

 2

 

а

тм

.)

В

о

 

в

н

у

тр

е

н

н

и

х

 

п

а

за

х

 

п

р

о

и

зв

е

д

и

те

 

д

о

п

о

л

н

и

те

л

ь

н

у

ю

 

о

чи

ст

ку

 

ки

ст

ью

П

р

и

м

е

н

е

н

и

е

 

д

л

я

 

о

чи

ст

ки

 

р

а

зл

и

чн

ы

х

 

р

а

ст

в

о

р

и

те

л

е

й

 

и

 

д

р

у

ги

х

 

ж

и

д

ки

х

 

ср

е

д

ст

в

 

н

е

 

д

о

п

у

ск

а

е

тся

М

е

ст

а

 

п

о

в

р

е

ж

д

е

н

и

я

 

л

а

ко

кр

а

со

чн

о

го

 

п

о

кр

ы

ти

я

 

о

кр

а

сьт

е

 

че

р

н

о

й

 

эм

а

л

ью

 

ти

п

а

 

Э

П

-5

1

 (

и

л

и

 

а

н

а

л

о

ги

чн

о

й

).

 

Н

е

 

р

а

зр

е

ш

а

е

тся

 

п

р

о

и

зв

о

д

и

ть

 

о

кр

а

ск

у

 

у

в

л

а

ж

н

е

н

н

ы

х

 

и

л

и

 

за

гр

я

зн

е

н

н

ы

х

 

ж

и

-

р

о

м

 

п

о

в

е

р

х

н

о

ст

е

й

 

и

 

с

у

ш

и

ть

 

н

а

 

со

л

н

ц

е

Н

а

 

п

о

кр

ы

ти

и

 

н

е

 

д

о

л

ж

н

о

 

б

ы

ть

 

тр

е

щ

и

н

ск

о

л

о

в

н

а

п

л

ы

в

о

в

 

и

 

д

р

н

а

р

у

ш

е

н

и

й

 

п

о

кр

ы

ти

я

П

р

и

м

е

ча

н

и

е

 –

 

У

чи

ты

в

а

я

 

н

е

д

о

ст

у

п

н

о

ст

ь

 

о

б

зо

р

у

 

эк

и

п

а

ж

а

 

в

 

п

о

л

е

те

 

ко

ж

у

х

о

в

 

и

 

ко

р

п

у

со

в

 

б

л

о

-

ко

в

д

о

п

у

ск

а

е

тся

 

н

а

л

и

ч

и

е

 

р

а

зн

о

о

тт

е

н

о

чн

о

ст

и

 

п

о

д

кр

а

ск

и

 

ко

ж

у

х

о

в

 

и

 

ко

р

п

у

со

в

 

б

л

о

ко

в

 

и

зд

е

-

л

и

я

за

 

и

ск

л

юче

н

и

е

м

 

л

и

ц

е

в

ы

х

 

п

а

н

е

л

е

й

 

п

у

л

ьт

о

в

 (

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

Р

Д

 1

0

7

.9

.4

0

0

2

-9

6

 «

П

о

-

кр

ы

ти

я

 

л

а

ко

кр

а

со

ч

н

ы

е

Н

о

м

е

н

кл

а

ту

р

а

св

о

й

ст

в

а

 

и

 

о

б

л

а

ст

ь

 

п

р

и

м

е

н

е

н

и

я

»

).

 

У

ст

а

н

о

в

и

те

 

б

л

о

ки

 

н

а

 

о

б

ъ

е

кт

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

те

х

н

о

л

о

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

4

К

о

н

тр

о

л

ьн

о

-

п

р

о

в

е

р

о

чн

а

я

 

а

п

п

а

р

а

ту

р

а

 (

К

П

А

И

н

ст

р

у

м

е

н

т

 

и

 

п

р

и

с

п

о

со

б

л

е

н

и

я

 

Р

а

сх

о

д

у

е

м

ы

е

 

м

а

те

р

и

а

л

ы

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

К

и

ст

ь

 

ф

и

л

е

н

ча

та

я

 

К

ФК

 

8

-1

 

Г

О

С

Т

 1

0

5

9

7

-8

7

 

Э

м

а

л

ь

 

Х

В

-1

6

  

Т

У

6

-1

0

-1

3

0

1

-8

3

 

и

л

и

 

Э

м

а

л

ь

 

Х

С

-5

2

4

5

  

Т

У

6

-1

0

-1

1

-3

3

1

-2

6

9

-9

1

 

Э

м

а

л

ь

 

Э

П

-5

1

 

че

р

н

а

я

 

Г

О

С

Т

 9

6

4

0

-8

5

 

6

 

Т

Е

К

У

Щ

И

Й

 

Р

Е

М

О

Н

Т

 

К

 

Р

О

 

_

_

_

 

Т

Е

Х

Н

О

Л

О

Г

И

Ч

Е

С

К

А

Я

 

К

А

Р

Т

А

 

 2

1

0

 

Н

а

 

ст

р

а

н

и

ц

е

 2

2

1

 

ССКМ

 

РУКОВОДСТВО

 

ПО

 

ТЕХНИЧЕСКОЙ

 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

 

П

у

н

кт

 

Р

О

 

Н

а

и

м

е

н

о

в

а

н

и

е

 

р

а

б

о

ты

П

е

р

в

и

чн

ы

й

 

те

ку

щ

и

й

 

р

е

м

о

н

т

 

Т

р

у

д

о

е

м

ко

ст

ь

 

че

л

ч

С

о

д

е

р

ж

а

н

и

е

 

о

п

е

р

а

ц

и

и

 

и

 

те

х

н

и

че

ск

и

е

 

тр

е

б

о

в

а

н

и

я

 (

Т

Т

Р

а

б

о

ты

в

ы

п

о

л

н

я

е

м

ы

е

 

п

р

и

 

о

тк

л

о

н

е

н

и

я

х

 

о

т

 

Т

Т

 

К

о

н

т

-

р

о

л

ь

 

В

ы

я

в

и

те

 

б

л

о

ки

п

о

д

л

е

ж

а

щ

и

е

 

за

м

е

н

е

 

с

 

п

о

м

о

щ

ью

 

в

ст

р

о

е

н

н

о

й

 

си

ст

е

м

ы

 

ко

н

тр

о

л

я

 

в

 

со

о

т

-

в

е

тст

в

и

и

 

с

 

те

х

н

о

л

о

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

1

Д

е

м

о

н

ти

р

у

й

те

 

о

тк

а

за

в

ш

и

е

 

б

л

о

ки

 

с

 

о

б

ъ

е

кт

а

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

те

х

н

о

л

о

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

3

У

ст

а

н

о

в

и

те

 

р

а

б

о

то

сп

о

с

о

б

н

ы

е

 

б

л

о

ки

 

и

з

 

ко

м

п

л

е

кт

а

 

З

И

П

 

н

а

 

о

б

ъ

е

кт

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

те

х

н

о

л

о

-

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

4

П

р

о

в

е

р

ьт

е

 

р

а

б

о

то

с

п

о

с

о

б

н

о

ст

ь

 

те

р

м

и

н

а

л

а

 

в

ст

р

о

е

н

н

о

й

 

си

ст

е

м

о

й

 

ко

н

тр

о

л

я

 

в

 

со

о

тв

е

тст

в

и

и

 

с

 

те

х

н

о

л

о

ги

че

ск

о

й

 

ка

р

то

й

 

2

0

1

И

зм

е

н

и

ть

О

тп

р

а

в

и

ть

E

n

g

lis

h

Н

о

в

о

е

 

с

о

о

б

..

.

Ш

а

с

с

и

Р

е

зе

р

в

 

то

п

л

и

в

а

С

п

у

тн

и

к

Н

о

м

е

р

 

б

о

р

та

С

те

р

е

ть

 

с

и

м

в

о

л

П

У

 =

 V

.1

.0

.0

.0

п

е

р

е

ч

е

н

ь

ш

а

б

л

о

н

о

в

с

о

о

б

щ

е

н

и

й

Ко

н

тр

о

л

ь

В

е

р

с

и

я

 

П

О

Я

р

ко

с

ть

 

Б

о

р

та

С

о

о

б

щ

е

н

и

я

Н

а

ко

п

и

те

л

ь

Д

о

л

го

та

  

  

Ш

и

р

о

та

В

ы

с

о

та

  

С

ко

р

о

с

ть

Ку

р

с

 

В

р

е

м

я

В

с

е

Ш

а

б

л

о

н

ы

П

а

р

а

м

е

тр

ы

В

с

ё

С

о

о

б

щ

е

н

и

я

П

р

о

то

ко

л

 (

л

о

г

)

A

B

C

D

E

F

G

H

IJ

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

п

е

р

е

ч

е

н

ь

п

о

л

у

ч

е

н

н

ы

х

с

о

о

б

щ

е

н

и

й

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

п

о

 

п

е

р

е

ч

н

ю

ш

а

б

л

о

н

о

в

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

п

о

 

п

е

р

е

ч

н

ю

п

р

и

н

я

т

ы

х

с

о

о

б

щ

е

н

и

й

Н

а

в

и

га

ц

и

я

М

о

н

и

то

р

и

н

г

З

а

гр

у

зи

ть

И

зв

л

е

ч

ь

В

ы

б

р

а

ть

 

ш

а

б

л

о

н

Н

а

п

и

с

а

ть

 

н

о

в

о

е

В

х

о

д

я

щ

и

е

 .

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

м

е

ж

д

у

 

т

е

кс

то

м

 

и

а

л

ф

а

в

и

то

м

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

п

о

 

те

кс

ту

 

и

л

и

а

л

ф

а

в

и

ту

С

те

р

е

ть

 

с

и

м

в

о

л

Б

С

П

И

И

н

м

а

р

с

а

т

G

P

S

/

Г

Л

О

Н

А

С

С

Ус

та

н

о

в

ки

И

н

д

и

ка

то

р

 A

L

A

R

M

И

н

д

и

ка

т

о

р

 

с

в

я

зи

 

с

 I

n

m

a

rs

a

t

И

н

д

и

ка

то

р

 

с

в

я

з

и

 

с

 

Г

Л

О

Н

А

С

С

/G

P

S

Н

е

п

р

о

ч

и

т

а

н

о

е

 

с

о

о

б

щ

е

н

и

е

П

е

р

е

д

а

ч

а

 

с

о

о

б

щ

е

н

и

я

Т

е

ку

щ

и

й

у

р

о

в

е

н

ь

я

р

ко

с

ти

1

..

.1

6

И

з

м

е

н

е

н

и

е

у

р

о

в

н

я

 

я

р

ко

с

ти

С

о

х

р

а

н

е

н

и

е

у

р

о

в

н

я

 

я

р

ко

с

т

и

Т

Е

Р

М

И

Н

А

Л

И

С

П

Р

А

В

Е

Н

С

те

р

е

ть

 

со

о

б

щ

е

н

и

е

Я

зы

к

Р

у

с

с

ки

й

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

м

е

ж

д

у

 

н

о

м

е

р

о

м

и

 

а

л

ф

а

в

и

т

о

м

П

е

р

е

м

е

щ

е

н

и

е

п

о

 

н

о

м

е

р

у

 

и

л

и

а

л

ф

а

в

и

ту

Б

С

П

П

 =

 V

.1

.0

.0

.0

Т

е

кс

т

 

в

ы

б

р

а

н

н

о

го

с

о

о

б

щ

е

н

и

я

Я

зы

к

 

в

в

о

д

а

О

тп

р

а

в

и

ть

Р

у

с

с

ки

й

G

P

S

 s

a

t

G

P

S

 v

a

lid

S

N

R

Ур

о

в

е

н

ь

Б

о

р

т

 

Р

е

й

с

 

С

о

х

р

а

н

и

тьГ

о

то

в

н

о

с

т

ь

С

о

х

р

а

н

е

н

и

е

в

ы

б

р

а

н

н

о

го

я

з

ы

ка

О

тп

р

а

в

ка

с

о

о

б

щ

е

н

и

я

О

т

п

р

а

в

ка

с

о

о

б

щ

е

н

и

я 

 

 

 

 

 

 

содержание   ..  9  10  11