Лекции по медицине - часть 12

 

  Главная      Учебники - Медицина     Лекции по медицине - часть 12

 поиск по сайту

 

  001  Методика искусственной вентиляции легких

  002  Методика коррекции сколиоза с помощью фитбол-гимнастики

  003  Методика навчання біології учнів 8-9 класів з використанням комп’ютерних технологій

  004  Методика проведения массажа при заболеваниях желудочно-кишечного тракта

  005  Методика проведения регионарной анестезии

  006  Методологія соціально – ефективної організації фармацевтичного забезпечення населення

  007  Методы борьбы с курением

  008  Методы воспроизведения заболеваний органов системы пищеварения

  009  Методы выделения антибиотиков

  010  Методы диагностики онкологических болезней

  011  Методы защиты и поддержки пациента во время операции

  012  Методы инструментального исследования пищевода. Ахалазия кардии, или кардиоспазм

  013  Методы исследования больных с заболеваниями эндокринной системы

  014  Методы исследования и симптоматология заболеваний органов дыхания

  015  Методы исследования и симптоматология при заболеваниях сердечнососудистой системы

  016  Методы исследования легких и острые нарушения дыхания

  017  Методы исследования мочевыводящей системы. Исследование в гинекологии и акушерстве

  018  Методы исследования почек при беременности

  019  Методы исследования сердца, сосудов, средостений, диафрагмы и ЖКТ

  020  Методы клинической вирусологии

  021  Методы комбинированной общей анестезии

  022  Методы лечения в травматологии и ортопедии

  023  Методы лучевой диагностики

  024  Методы обследования больных с психическими расстройствами

  025  Методы переливания крови

  026  Методы физиологических исследований

  027  Методы, применяемые в нейрохирургии, эндокринологии, исследовании костно-суставного аппарата, лор-органов, стоматологии

  028  Метрит-мастит-агалактия

  029  Механизм возникновения и патогенеза обморожений. Симптоматика и принципы лечения

  030  Механизм мышечного сокращения

  031  Механизм развития алкогольного поражения центральной нервной и сердечнососудистой системы

  032  Механизмы и последствия тромбообразования

  033  Механизмы общей анестезии

  034  Механизмы теплопродукции и теплоотдачи

  035  Механізми дії блокаторів н2-гістамінових і м1-холінергічних рецепторів у лімфоцитах периферичної крові

  036  Механізми опікової хвороби очей і патогенетичне обґрунтування доцільності застосування ферментативної некректомії для попередження ускладнень опікового процесу

  037  Механізми розвитку венозного повнокров’я в аденогіпофізі при порушенні пульсового тиску у печеристих синусах

  038  Механізми розвитку тубуло-інтерстиційного синдрому при хронічному нефриті Мазугі

  039  Механотерапия. Конструкция современных аппаратов "искусственная почка"

  040  Миастения

  041  Миеломная болезнь. Лимфогранулематоз

  042  Микоплазменная пневмония

  043  Микробиологическая диагностика и прогноз брюшного тифа

  044  Микробиологическая диагностика, рентгенодиагностика и лечение бруцеллеза. Бруцеллез и беременность

  045  Микробиология и вирусология

  046  Микробная экзема, подострая стадия

  047  Микробная экзема, стадия обострения, сопровождающаяся вторичными аллергическими высыпаниями (аллергидами), хроническое рецидивирующее течение

  048  Микроорганизмы. Отравления немикробного происхождения

  049  Микроспория волосистой части головы. Стрептококковое импетиго

  050  Микроспороз

  051  Микрохирургия

  052  Микроэлементозы: классификация и основные характеристики

  053  Микседематозная кома

  054  Минеральные воды Украины, их лечебное значение

  055  Минеральные лечебные воды

  056  Минимальная мозговая дисфункция

  057  Минимальная мозговая дисфункция

  058  Миокардиты

  059  Миома матки

  060  Миопия, характеристика заболевания

  061  Мировоззренческая психотерапия

  062  Мікробіологічне обгрунтування нових підходів до лікування та профілактики стафілококових інфекцій на основі дослідження протимікробних властивостей похідних тіазолідину, фурану, хіноліну, акридину і біологічно активних речовин природного походження

  063  Мікробіологічні, імунологічні та цитоморфологічні паралелі при інфекційно-запальних захворюваннях сечостатевих органів

  064  Мініінвазивні хірургічні втручання хворих холедохолітіазом

  065  Місце віртуальної СКТ-цистоскопії в діагностичному алгоритмі раку сечового міхура

  066  Многоликий эглонил

  067  Множинні артеріальні аневризми головного мозку: діагностика та хірургічне лікування

  068  Модели взаимоотношений между пациентами. Проблемы трансплантологии

  069  Модели и алгоритмы периоперационной лучевой визуализации желчевыводящих протоков у больных калькулезным холециститом

  070  Мозжечок

  071  Молекулярні механізми перенесення сигналів регуляторів функції кори надниркових залоз

  072  Молекулярні механізми реалізації нейротропної дії вітаміну РР та його біологічно активних похідних

  073  Молекулярно-генетичні маркери раку молочної залози у осіб різних вікових груп

  074  Молекулярно-цитогенетична характеристика синдромів сегментних анеусомій

  075  Молекулярные механизмы передачи импульса в мембранах нейронов. Ионные каналы, рецепторы

  076  Молочная железа

  077  Молочнокислый ацидоз

  078  Мониторинг газов и ЦНС

  079  Мониторинг кровообращения и дыхания

  080  Мониторинг нервной системы у туристов

  081  Морально-правовые аспекты клинической реаниматологии

  082  Морфогенез и патогистологическая классификация рака легкого

  083  Морфологическая классификация опухолей

  084  Морфологические изменения пищевода

  085  Морфологічна порівняльна характеристика хірургічних способів корекції портальної гіпертензії

  086  Морфологічна характеристика впливу магнітного поля та лазерного опромінення на регенерацію периферійного нерва

  087  Морфологічна характеристика лімфатичних судин слизової оболонки решітчастого лабіринту людини

  088  Морфологічні особливості медулобластом мозочка

  089  Морфофункціональна характеристика кишки при атрезіях у новонароджених

  090  Морфофункціональні закономірності змін в міокарді щурів при експериментальному гіпотиреозі та його корекції

  091  Морфофункціональні зміни міокарда в умовах техногенних мікроелементозів у віковому аспекті

  092  Морфофункціональні особливості головного мозку при експериментальній дисліпопротеїдемії

  093  Морфофункціональні особливості легень при високій гострій кишковій непрохідності та її корекції в експерименті

  094  Морфофункціональні особливості печінки, підшлункової залози та тонкої кишки при есенціальній гіпертензії

  095  Морфофункціональні та біохімічні особливості системи еритрону за умов цукрового діабету 1-го типу

  096  Моторная афазия: виды, причины развития, лечение

  097  Мочевой синдром. Гипертензивный синдром при заболеваниях почек

  098  Мочевыделительная система

  099  Мочекаменная болезнь и беременность

  100  Мышечная система человека

  101  Мышечные тесты

  102  Мышцы и клетчатое пространство шеи. Надподъязычная область

  103  М’язові тканини

  104  Н.М. Амосов "Алгоритм здоровья"

  105  Набуті вади серця у дітей. Неревматичні кардити в дітей

  106  Нагноительные заболевания легких: лечение и профилактика

  107  Наиболее распространенные виды ленточных червей и паразитов

  108  Найближчі та віддалені результати коронарного стентування у хворих на стабільну стенокардію

  109  Наперстянка пурпуровая

  110  Напитки и онкологические заболевания

  111  Направления активной детоксикации

  112  Наркозные аппараты

  113  Наркозный аппарат

  114  Наркомания как медико-социальная проблема

  115  Наркоманія

  116  Наркоманія : чума XX століття

  117  Наркотики

  118  Наркотики

  119  Наркотики – смертельный враг здоровья

  120  Народная медицина и целительство

  121  Народные средства лечения онкологических заболеваний (лечение рака) с помощью чаги

  122  Наружные свищи и опухоли поджелудочной железы

  123  Наружный и средний отиты: симптомы, прогноз и лечение

  124  Нарушение баланса воды и электролитов

  125  Нарушение баланса магния, хлора, фосфора и ОПН

  126  Нарушение внутренней секреции и экспериментальная патология поджелудочной железы

  127  Нарушение глотания, головокружение, декомпрессионная болезнь, дизурия

  128  Нарушение голоса у детей

  129  Нарушение гормональной регуляции основных физиологических процессов

  130  Нарушение дыхания

  131  Нарушение зрения

  132  Нарушение коллоидно-осмотического давления плазмы и баланса основных электролитов

  133  Нарушение кровообращения

  134  Нарушение обмена нуклеопротеидов. Мочекислый диатез и подагра

  135  Нарушение осанки

  136  Нарушение прав ребенка

  137  Нарушение строения и функций органов и систем при хроническом алкоголизме

  138  Нарушение функции сосудов

  139  Нарушение эрекции

  140  Нарушения высших психических функций при инсульте

  141  Нарушения дыхания

  142  Нарушения липидного обмена

  143  Нарушения липопротеидного состава крови

  144  Нарушения метаболизма углеводов

  145  Нарушения нервной системы, вызванные действием важнейших этиологических факторов

  146  Нарушения ритма сердца

  147  Нарушенная трубная беременность слева по типу трубного выкидыша

  148  Насекомые семейства оводы, комары, паукообразные, перепончатокрылые

  149  Насильственный гиперкинез мышц лица и шеи

  150  Наследственная анемия. Острая лекарственная и приобретенная гемолитическая анемия. Гемоглобиноз

  151  Наследственные заболевания обмена веществ

  152  Наследственные и врождённые болезни лёгких у детей

  153  Наследственные нарушения зрения

  154  Наслідок психічних травм. Синдроми шизофренії

  155  Настої та відвари з сировини, що містить глікозиди

  156  Натуральные ноотропы

  157  Наука о питании и значение нутриентов для организма

  158  Наукове обгрунтування епідеміологічного нагляду за hib-інфекцією в умовах впровадження вакцинопрофілактики

  159  Наукове обгрунтування системи профілактики порушень репродуктивної функції жінок і здоров’я дітей в умовах ендемічного регіону

  160  Наукове обґрунтування медикаментозного забезпечення військовослужбовців на основі концепції логістичного управління

  161  Наукове обґрунтування методів передгравідарної підготовки перед допоміжними репродуктивними технологіями у жінок з патологією щитоподібної залози

  162  Наукове обґрунтування та реалізація моделі приватної стоматологічної клініки з завершеним циклом допомоги

  163  Наукове обґрунтування та розробка моделі завантаження лікувальних закладів охорони здоров’я пацієнтами

  164  Национальный проект "Здоровье": направления и результаты

  165  Начало эры пеннициллина

  166  Небезпека туберкульозу

  167  Неводні розчини в аптечній технології ліків

  168  Невральная амиотрофия Шарко-Мари

  169  Неврозы

  170  Неврологическая патология

  171  Неврологическое обследование

  172  Невропатия лицевого нерва справа. Периферический парез нижних конечностей

  173  Невропатология

  174  Невротичні розлади у жінок (етіологія, патогенез, клініка, терапія)

  175  Недоношенные дети. Патологии недоношенных детей

  176  Недостатність лютеїнової фази: клініка, діагностування, лікування

  177  Недостаточность аортального и митрального клапана. Диспансеризация и тактика ведения больных с протезами сердечных клапанов

  178  Недостаточность двустворчатого клапана

  179  Недостаточность клапана аорты

  180  Недостаточность клапана и сужение устья аорты

  181  Недостаточность клапанов аорты: этиология, гемодинамика, симптоматология и объективные исследования

  182  Недостаточность клапанов легочной аорты и комбинированные пороки сердца

  183  Недостаточность митрального клапана

  184  Недостаточность надпочечников и надпочечниковый криз

  185  Недостаточность трехстворчатого клапана. Сложные (многоклапанные) пороки сердца

  186  Недостаточность трехстворчатого клапана: объективное и дополнительное исследования, клинические формы и течение

  187  Неингаляционная общая анестезия барбитуратами

  188  Неингаляционные методы общей анестезии

  189  Нейро-ендокринні порушення та можливості їх корекції у хворих з вегетативною дисфункцією

  190  Нейрогенні розлади сечовипускання. Енурез. Діагностика. Лікування

  191  Нейродерматозы. Вирусные заболевания кожи

  192  Нейрокогнітивні розлади при шизофренії: патогенез, клініка, діагностика, терапія

  193  Нейрометаболічні особливості та інтегративна діяльність центральної нервової системи за умов експериментальної гіпертироксинемії у щурів

  194  Нейронаука в неврологии

  195  Нейропсихология эмоций

  196  Нейротропні ефекти координаційних сполук на основі оксіетилідендифосфонату германію з нікотиновою кислотою, нікотинамідом і магнієм (МІГУ-4, 5, 6)

  197  Нейрофизиологическое и нейропсихологическое исследование анализаторных систем человека

  198  Нейрохімічні особливості пам'яті

  199  Нейрохірургічне лікування та вторинна профілактика компресійного рубцево-спайкового епідуриту після поперекових мікродискектомій

  200  Нейроэндокринный синдром с вторичными поликистозными яичниками. Первичное бесплодие в браке

  201  Нейтропные средства. Анксиолитики

  202  Некетотическая гиперосмолярная кома

  203  Некоторые аспекты искусственной вентиляции легких

  204  Некоторые виды анестезий

  205  Некоторые проблемы неотложной помощи при заболевании почек

  206  Некоторые указания по психиатрической оценке и ведению больного в условиях ОНП

  207  Ненаркотические анальгетики

  208  Неонатальные инфекции кожи

  209  Неопухолевые заболевания прямой кишки

  210  Неотложная патология брюшной полости

  211  Неотложная патология в гинекологии

  212  Неотложная патология полости носа и синусит

  213  Неотложная помошь при алкогольных отравлениях и абстинентном синдроме

  214  Неотложная помощь в невропатологии

  215  Неотложная помощь в эндодонтии

  216  Неотложная помощь при гипертензии

  217  Неотложная помощь при непроходимости верхних дыхательных путей

  218  Неотложные осложнения злокачественных заболеваний

  219  Неотложные состояния в акушерстве

  220  Неотложные состояния в гинекологии

  221  Неотложные состояния в отологии

  222  Неотложные состояния в офтальмологии

  223  Неотложные состояния в стоматологии

  224  Неотложные состояния в эндокринологической практике

  225  Неотложные состояния у новорождённых

  226  Нервная анорексия и булимия

  227  Нервная система

  228  Нервная система и головной мозг

  229  Нервная система человека

  230  Нервная система человека

  231  Нервная ткань

  232  Нервова тканина

  233  Нервы и подъязычная область шеи. Характеристика органов шеи: гортань, щитовидка, глотка, пищевод

  234  Неспецифические ("универсальные") элементы теории экстремального состояния сложных биологических систем

  235  Неспецифический язвенный колит

  236  Неспецифический язвенный колит, средней тяжести, рецидивирующего течения

  237  Неспецифический язвенный колит. Рак толстой кишки. Острый гепатит

  238  Неспецифічний виразковий коліт: оптимізація діагностичної та лікувальної тактики

  239  Несросшийся несопоставленный перелом обеих костей правой голени

  240  Нефрогенна артеріальна гіпертензія. Види. Симптоматика. Діагностика. Ускладнення. Методи лікування

  241  Нефротический синдром

  242  Нефротический синдром

  243  Нікотин і нікотиноманія

  244  Нові аспекти патогенезу та прогнозування передчасного відшарування нормально розташованої плаценти

  245  Нові підходи до діагностики та лікування хламідіозу в жінок із безпліддям

  246  Новые принципы реанимации и лекарственная терапия при остановке сердца

  247  Нозологія

  248  Ноотропные и нормотимические препараты

  249  Норма та патологія системи виділення

  250  Нормофлора (выращивание, препараты)

  251  О влиянии протеина пищи на фенотип организма человека

  252  Оcтрая обструкция дыхательных путей

  253  Обгрунтування диференційованих методів лікування дисфункціональних маткових кровотеч у жінок пізнього репродуктивного віку

  254  Обгрунтування застосування інфузійних препаратів на основі сорбітолу та натрію лактату в комплексному лікуванні хворих із легеневою недостатністю та хронічним легеневим серцем

  255  Обґрунтовання застосування лікарських композицій на основі нанорозмірного кремнезему в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту

  256  Обґрунтування диференційованих методів лікування генералізованого пародонтиту при цукровому діабеті 2 типу

  257  Обґрунтування ефективності безнатяжних методик у лікуванні пахвинних гриж у хворих похилого і старечого віку

  258  Обґрунтування критеріальної значимості діагностичних показників у випадках отруєння алкоголем

  259  Обґрунтування нового хірургічного методу гемостазу

  260  Обґрунтування особливостей хірургічного лікування хвороби Крона

  261  Обезболивание родов

  262  Обеспечение безопасности больного при реанимации и стадии наркоза

  263  Обеспечение и организация анестезиологической и реаниматологической помощи

  264  Обеспечение качества лекарственных средств

  265  Обеспечение проходимости дыхательных путей

  266  Обзор базовых материалов по проблеме наркомании

  267  Облитерирующий атеросклероз и болезнь Рейно

  268  Облитерирующий эндартериит

  269  Обморожения и ожоги

  270  Обморок

  271  Обморок, делирий, эпилептические припадки в реаниматологии

  272  Обморок, коллапс, шок

  273  Обогащение организма витаминами и минеральными веществами. Минеральный, водный обмен и сбалансированное питание

  274  Оборудование и безопасность при анестезии

  275  Оборудование и безопасность при эпидуральной анестезии

  276  Обострение хронического правостороннего гнойного среднего отита (мезатимпанит). Кондуктивная тугоухость 1 ст

  277  Обработка электроэнцефалограмм в частотной области

  278  Образование зубного налета и зубного кариеса

  279  Обучение чтению детей с общие недоразвитием речи

  280  Общая анестезия

  281  Общая анестезия жидкими ингаляционными анестетиками

  282  Общая анестезия у больных, перенесших трансплантацию сердца

  283  Общая неврология. Морфология спинного мозга

  284  Общая нозология. Типовые патологические процессы

  285  Общая структура, цитология и кариология рака

  286  Общая характеристика и строение зубов

  287  Общая характеристика инфекционных заболеваний

  288  Общая характеристика патогенетических механизмов

  289  Общая характеристика природных соединений, используемых в качестве лекарственных веществ

  290  Общая этиология и патогенез нервных расстройств

  291  Общее учение о болезни. Наследственность и патология

  292  Общеклиническое исследование мокроты, техника исследования. Исследование плеврального экссудата

  293  Общие вопросы трансплантации сердца

  294  Общие патофизиологические проблемы при абдоминальных операциях

  295  Общие принципы ведения беременных с заболеваниями почек

  296  Общие принципы диагностики злокачественных опухолей челюстно-лицевой области

  297  Общие принципы лечения отравлений

  298  Общие принципы лечения переломов и вывихов

  299  Общие принципы оказания первой помощи

  300  Общие принципы оценки качества лекарственных форм

  301  Общие принципы, методы и средства интенсивной терапии

  302  Общие реакции организма на повреждение

  303  Общие сведения о лекарственных растениях

  304  Общие симптомы и местные признаки туберкулеза

  305  Общие требования предъявляемые к стимуляторам мышц человека в многоканальная электростимуляция опорно-двигательного аппарата

  306  Общие черты предпатологии радиационной и нерадиационной природы

  307  Общий адаптационный синдром и стресс

  308  Общий анализ мокроты

  309  Объективное исследование больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата

  310  Объективные и дополнительные методы исследования порока сердца

  311  Обязательные составляющие мониторинга

  312  Овариоэктомия кошки

  313  Одноклеточные паразиты: класс саркодовые и класс жгутиковые

  314  Однофотонна емісійна комп’ютерна томографія у діагностиці пухлин головного мозку

  315  Одонтогенные верхнечелюстные синуситы

  316  Ожиріння як медико-соціальна проблема

  317  Ожоги и поражения электрическим током

  318  Ожоги кожи и глаз

  319  Ожоговый шок как частный вид ожоговой болезни

  320  Оздоровительная система В.А. Иванченко

  321  Оздоровительное действие шейпинга

  322  Оздоровительные комплексы

  323  Озена

  324  Ознакомление с методиками сегментарного массажа

  325  Оказание неотложной медицинской помощи

  326  Оказание первой доврачебной помощи пострадавшим

  327  Оказание первой медицинской помощи при ожогах

  328  Оказание первой медицинской помощи при переломах и ожогах

  329  Оказание первой помощи

  330  Оказание первой помощи при ожогах и отморожениях

  331  Окисление ненасыщенных жирных кислот. Биосинтез холестерина. Мембранный транспорт

  332  Окисно-відновні процеси в статевих клітинах бугаїв і корів, способи оцінювання якості та підвищення запліднюваності

  333  Околоушная железа: повреждения, слюнные свищи, актиномикоз, туберкулез, сифилис и кисты

  334  Околоушная железа: эмбриология, анатомия, гистология и пороки развития

  335  Околощитовидная железа: физиология и патологическая физиология

  336  Околощитовидная железа: эмбриогенез, анатомия и гистофизиология

  337  Оксифільноклітинний рак щитоподібної залози: клініки, діагностика, лікування, прогноз

  338  Омертвение, язвы, свищи у животных

  339  Онкологические заболевания: причины и последствия

  340  Онкология и здоровье человека

  341  Онкология, Фтизиатрия, ВИЧ

  342  Онкомаркеры в клинической практике

  343  Онкотическое давление плазмы крови. Свертывание крови. Системное артериальное давление

  344  ОНМК по ишемическому типу в вертебрально-базилярном бассейне, в виде гомонимной левосторонней гемианопсии на фоне ГБ I степени, 4 группы риска

  345  Онтогенез дыхательной системы

  346  Оперативная техника

  347  Оперативное лечение привычного вывиха плеча

  348  Операции в травматологии

  349  Операции при супратенториальной локализации процесса и в задней черепной яме

  350  Операционная: системы медицинского газоснабжения, микроклимат и электробезопасность

  351  Операционное положение

  352  Операция на языке

  353  Опиоидергические механизмы тревожных расстройств

  354  Опиоиды

  355  Опиоиды

  356  Описторхоз

  357  Описторхоз плотоядных

  358  Описторхоз, хроническая фаза, клинически выраженное течение

  359  Опрацювання складу, технології та дослідження вагінальних супозиторіїв противірусної дії з протефлазідом

  360  Определение взаимосвязи между хронотипом учащихся 6–х классов и особенностями организации занятий в УТГ

  361  Определение и эпидемиология хронической критической ишемии нижних конечностей

  362  Определение рационального метода лечения на основе истории болезни

  363  Определение риска общей анестезии и операции

  364  Определение функционального состояния нервной системы

  365  Оптимизация профилактики употребления психоактивных веществ среди студентов вузов

  366  Оптимізація ведення вагітності та пологів у жінок, хворих на активний туберкульоз легень

  367  Оптимізація вибору меж резекції шкіри при хірургічних втручаннях у хворих на рак грудної залози

  368  Оптимізація діагностики і лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням

  369  Оптимізація діагностики і профілактики спалахів негоспітальної пневмонії, що виникає на тлі гострих респіраторно-вірусних інфекцій серед військовослужбовців строкової служби

  370  Оптимізація діагностики лімфопроліферативних новоутворень орбіти та придатків ока

  371  Оптимізація діагностики та лікування гнійно-запальних захворювань лиця та шиї

  372  Оптимізація комплексного лікування хворих на псоріаз з урахуванням стану імунітету

  373  Оптимізація комплексного лікування хворих на рак ендометрія з урахуванням біологічних особливостей пухлин

  374  Оптимізація лікувально-профілактичної допомоги новонародженим з дуже малою масою тіла

  375  Оптимізація лікування дисменореї у жінок, що не народжували, при поєднаних формах урогенітальної інфекції

  376  Оптимізація лікування хворих з контузією ока шляхом медикаментозної стабілізації мембран лізосом та корекції порушень імунореактивності організму

  377  Оптимізація лікування хворих на артропатичний псоріаз із урахуванням стану мінеральної щільності кісткової тканини

  378  Оптимізація методів відновлення зубів вітчизняним матеріалом "Кромлайт-Z"

  379  Оптимізація реконструктивної хірургії монокулярної травматичної катаракти у дітей

  380  Оптимізація респіраторних функцій у постраждалих з торакальною травмою методом подовженої потенційованої субплевральної блокади

  381  Оптимізація умов праці диспетчерів залізничного транспорту на основі гігієнічної оцінки за новою технологією управління процесом перевезень

  382  Оптимізація хірургічних методів лікування генералізованого пародонтиту ІІ та ІІІ ступеня тяжкості

  383  Оптимізація хірургічного лікування варикоцеле у дітей

  384  Оптимізація хірургічного лікування діабетичної стопи

  385  Опухоли

  386  Опухоли грудной стенки

  387  Опухоли околоушной железы и клиническая картина околощитовидной железы

  388  Опухоли яичников

  389  Опухоли: виды, развитие, лечение

  390  Опухоль левой затылочной доли головного мозга

  391  ОРВИ у детей

  392  Организационные аспекты деятельности анестезиолога

  393  Организация анестезиологической и реаниматологической помощи в начальный период крупномасштабной войны

  394  Организация бронхолегочной системы человека. Значение и функции

  395  Организация и объем первой медицинской и доврачебной помощи в ЧС мирного и военного времени

  396  Организация лечебно-эвакуационных мероприятий в войсках. Современная система этапного лечения раненых и больных с эвакуацией по назначению. Организация оказания медицинской помощи раненым и больным

  397  Организация медицинской помощи взрослому населению

  398  Организация отделения неотложной помощи

  399  Организация помощи в начальный период крупномасштабной войны

  400  Отчет по практике: Организация работы медсестры приемного отделения

  401  Организация работы приемного отделения стационара

  402  Организация работы физиотерапевтического кабинета

  403  Организация санитарной экспертизы пищевых продуктов

  404  Организация статистического исследования

  405  Организация ухода за больными после акушерских операций

  406  Организация экономических учреждений в системе обязательного медицинского страхования

  407  Организм человека как сложная диссипативная система

  408  Органосохраняющий подход к лечению осложненных дуоденальных язв с учетом трофических нарушений слизистой желудка и двенадцатиперстной кишки

  409  Ортезотерапия. Физиотерапия

  410  Ортопедохірургічне лікування еквіноплосковальгусної деформації стопи при спастичному церебральному паралічі

  411  Осанка и методы ее коррекции

  412  Осложнения акупунктуры: гемоперикард и пневмоторакс

  413  Осложнения анестезии и профессиональные вредности в анестезиологии

  414  Осложнения беременности

  415  Осложнения в ранние сроки беременности, как причина специфических болей и кровотечения

  416  Осложнения и лечение острого гематогенного остеомиелита

  417  Осложнения и лечение отморожений

  418  Осложнения общей анестезии, связанные с неисправностью аппаратуры

  419  Осложнения термических и химических ожогов

  420  Осложнения травм лица

  421  Осложнения тромбоза глубоких вен нижних конечностей. Тромбофлебит поверхностных вен нижних конечностей. Патогенези клиника ПТФС

  422  Осложнения язвенной болезни у детей на современном этапе. Кровотечение

  423  Осложнения, поражение костей и суставов, диагноз оспы натуральной

  424  Осмотр, пальпация, перкуссия и аускультация при заболеваниях органов дыхания

  425  Основа профилактики эндокринных кризисов и нарушений

  426  Основная неотложная помощь

  427  Основні показники соматичного здоров`я

  428  Основні принципи організації лікувально-профілактичної допомоги дітям. Загальні принципи обстеження і догляду за дитиною

  429  Основні фармакологічні ефекти кумаринів місного засобу - водного екстракту з трави буркуну

  430  Основное содержание, объекты и области исследования фармацевтической химии, номенклатура и классификация лекарственных средств

  431  Основные болезни животных

  432  Основные венерические заболевания:СПИД, гонорея, сифилис. Причины, основные клинические проявления, пути распространения , профилактика

  433  Основные гемодинамические величины в покое и в условиях функциональных нагрузок

  434  Основные группы лекарственных средств, применяемых в психиатрии

  435  Основные заболевания новорожденных животных

  436  Основные заболевания периферической нервной системы

  437  Основные исследования при переломах и вывихах

  438  Основные концепции здравоохранения в России и мире

  439  Основные механизмы регуляции активности эндокринных желез

  440  Основные направления биомеханики

  441  Основные понятия о молекулярной биохимической генетике

  442  Основные правовые принципы охраны здоровья населения в республике Беларусь

  443  Основные принципы закаливания

  444  Основные причины нарушения зрения

  445  Основные проявления артритов различного происхождения

  446  Основные системы человека

  447  Основные типы операций на желудке и двенадцатиперстной кишке при хронической язве и раке желудка. Рецидивная язва желудка и его культи

  448  Основные физикальные и специальные методы исследования в ангиологии

  449  Основные этапы общей анестезии

  450  Основные этапы развития фармацевтической химии и предпосылки создания новых лекарственных веществ