Hyundai Grand Santa Fe (2016 year). Instruction - part 42

 

  Index      Hyundai     Hyundai Grand Santa Fe - instruction 2016 year in english

 

Search            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  40  41  42 

 

 

 

Hyundai Grand Santa Fe (2016 year). Instruction - part 42

 

 

Appendix
A hólánc felszerelése
A hólánc felszerelésekor figyelmesen
VIGYÁZAT! - Hólánc
FIGYELEM!
kövesse gyártójának utasításait, és a
A hólánc használata jelentősen
A nem megfelelő méretű vagy
lehető legfeszesebbre húzza meg a
korlátozza
a
gépkocsi
rosszul
felszerelt
hólánc
láncot. A felszerelt hólánccal lassan
kezelhetőségét.
megrongálhatja
gépkocsija
közlekedjen. Ha a lánc hozzáverődik a
féktömlőit,
felfüggesztéseit,
Ne lépje túl a 30 km/h sebességet,
karosszériához vagy az alvázhoz, álljon
karosszériáját és a kerekeit.
vagy a hólánc gyártója által
meg és feszítsen rajta. Ha még mindig
meghatározott
maximális
Álljon meg és húzza feszesebbre
hozzáér, lassítson le annyira, hogy
a hóláncokat, ha beleütnek a
sebességet. Mindig a kettő közül
megszűnjön a kontaktus. Haladéktalanul
gépkocsi valamelyik alkatrészébe.
alacsonyabb értéket tartsa be.
távolítsa el a láncokat, amint tiszta útra ér.
Vezessen óvatosan, kerülje a
bukkanókat, lyukakat, éles
kanyarokat és az úton előforduló
VIGYÁZAT! - Hólánc
egyéb veszélyforrásokat, melyek
felszerelése
a gépkocsi erős berugózását
forgalomtól távol eső sík felületen
okozzák.
álljon félre. Kapcsolja be a
Tartózkodjon
az
éles
vészvillogót
és
tegyen
ki
kanyarvételtől és a blokkoló
elakadásjelző
háromszöget a
kerekekkel történő fékezéstől.
gépkocsi mögé. A hólánc
felszerelése előtt mindig kapcsolja P
állásba
a
sebességváltó
választókarját,
működtesse a
rögzítőféket, majd állítsa le a motort.
9 11
Appendix
VETRARAKSTUR (ICELANDIC)
Akstur í snjó eða hálku
Vetrarhjólbarðar
Við akstur í djúpum snjó kann að vera
Ef vetrarhjólbarðar eru settir á ökutækið
nauðsynlegt að nota vetrarhjólbarða eða
þarf að gæta þess að nota þverofna hjól-
setja keðjur á hjólbarðana. Reynist nauð-
barða af sömu stærð og ásþunga og
synlegt að nota vetrarhjólbarða þarf að
upprunalegu hjólbarðarnir. Setjið vetrar-
velja hjólbarða af sömu stærð og gerð og
hjólbarða á öll fjögur hjólin til að tryggja
venjulegu hjólbarðarnir. Sé það ekki gert
örugga stýringu ökutækisins við öll veð-
getur það dregið úr öryggi og skert akst-
urskilyrði. Hafið í huga að á auðum vegi
urseiginleika ökutækisins. Hraðakstur,
kunna vetrarhjólbarðar að hafa minna
skyndileg hröðun, nauðhemlun og krapp-
grip en hjólbarðarnir sem fylgdu ökutæk-
ar beygjur geta enn fremur falið í sér
inu. Því þarf að aka af gætni, jafnvel á
mikla hættu.
auðum vegum. Ráðfærið ykkur við sölu-
1VQA3005
aðila hjólbarðanna um ráðlagðan
Þegar dregið er úr hraða er ráðlegt að
hámarkshraða.
Akstur í þungri færð og vetrarveðri leiðir
beita vélarhemlun sem kostur er. Við
til aukins slits á ökutækinu og skapar
nauðhemlun á snævi þöktum eða hálum
ýmis vandamál. Hægt er að draga úr erf-
vegum getur ökutækið hæglega runnið
VIÐVÖRUN
iðleikum sem fylgja vetrarakstri ef farið er
til. Nauðsynlegt er að halda hæfilegri fjar-
- stærðir vetrarhjólbarða
að þessum ráðleggingum:
lægð á milli þíns ökutækis og ökutækis-
ins fyrir framan. Alltaf ætti að beita heml-
Vetrarhjólbarðar ættu að vera af
sömu stærð og gerð og hjólbarð-
inum mjúklega. Hafa ber í huga að ef
arnir sem fylgdu ökutækinu.
keðjur eru settar á hjólbarða fæst aukinn
drifkraftur en það hindrar þó ekki að öku-
Misræmi á því getur dregið úr öryggi
tækið renni til hliðanna.
og
skert
aksturseiginleika
ökutækisins.
ATHUGIÐ
Notkun snjókeðja er ólögleg í sumum
Áður en negldir hjólbarðar eru settir upp
ríkjum. Kynnið ykkur gildandi lands-
er rétt að kynna sér reglugerðir um notk-
lög áður en keðjur eru settar upp.
un slíkra hjólbarða í viðkomandi landi,
fylki eða sveitarfélagi.
9 12
Appendix
Keðjur á hjólbarða
Þegar notaðar eru snjókeðjur skal setja
þau á hjólin sem eru með drifi eins og hér
VARÚÐ
er lýst.
Gætið þess að snjókeðjurnar séu
Framhjóladrif: framhjólin
af þeirri stærð og gerð sem hæfir
Fjórhjóladrif: öll fjögur hjólin. Ef ekki eru
hjólbörðunum. Notkun snjókeðja
fjórar keðjur til staðar heldur einungis
af rangri gerð getur valdið
tvær er mælt með að nota þær á
skemmdum á yfirbyggingu og
framhjólin.
fjöðrun ökutækisins og kann að
falla utan ábyrgðartryggingar
sölu- aðila ökutækisins. Þá geta
festi- krókar keðjanna skemmst
vegan núnings við íhluti
ökutækisins og snjókeðjurnar
losnað af hjólbarð- anum. Gætið
1VQA3007
þess að snjókeðjurn-ar séu með
Hliðar þverofinna hjólbarða eru þynnri en
SAE-vottun í S-flokki.
á öðrum hjólbörðum og sumar gerðir
Eftir um það bil 0,5-1 km akstur
snjókeðja geta því valdið skemmdum á
skal ævinlega skoða keðjurnar
þeim. Því er ráðlegt að nota vetrarhjól-
aftur til að tryggja að þær hafi
barða fremur en keðjur, ef þess er kostur.
verið settar upp á réttan og
Setjið aldrei keðjur á hjólbarða ökutækja
öruggan hátt. Herðið keðjurnar
sem búin eru álfelgum þar sem keðjurn-
eða setjið þær aftur á ef þær hafa
ar geta valdið skemmdum á felgunum. Ef
losnað.
óhjákvæmilegt reynist að nota keðjur
skal nota vírkeðjur sem eru innan við 15
mm á þykkt. Ábyrgðartrygging söluaðila
ökutækisins tekur ekki til skemmda sem
orsakast af rangri notkun snjókeðja.
9 13
Appendix
Uppsetning á keðjum
Þegar keðjur eru settar á skal fylgja leið-
VIÐVÖRUN - Keðjur á
VARÚÐ
beiningum framleiðanda og herða keðj-
hjólbarða
Séu snjókeðjur af rangri stærð
urnar eins mikið og unnt er. Þegar keðjur
Notkun keðja getur skert aksturs-
eða rangt upp settar geta þær
hafa verið settar á skal aka hægt. Ef hljóð
eiginleika ökutækisins.
valdið skemmdum á hemlalögn,
heyrist sem bendir til að keðjurnar séu í
fjöðrun, yfirbyggingu og hjólum
Akið ekki hraðar en 30 km/klst.
snertingu við yfirbyggingu eða undirvagn
ökutækisins.
eða samkvæmt ráðlögðum
er rétt að nema staðar og herða keðjurn-
Hvenær sem hljóð bendir til þess
hámarkshraða framleiðanda keðj-
ar. Ef snerting virðist enn eiga sér stað
að keðjurnar sláist við ökutækið
anna, hvort sem reynist lægra.
skal hægja aksturinn þar til hljóðið þagn-
skal stöðva akstur og herða keðj-
Akið gætilega og sneiðið hjá
ar. Takið keðjurnar niður um leið og
urnar.
þúst- um, holum, kröppum
komið er á rudda og snjólausa vegi.
beygjum og öðrum hættum á
veginum, sem gætu valdið
hristingi ökutækisins.
VIÐVÖRUN - Uppsetning á
Forðist krappar beygjur eða
keðjum
læsta hemlun.
Þegar snjókeðjur eru settar upp skal
leggja ökutækinu á sléttum fleti fjarri
umferð. Kveikið
á viðvör-
unarljósum ökutækisins og setjið
þríhyrningslaga viðvörunarskilti upp
fyrir aftan ökutækið, ef það er
tiltækt. Hafið ökutækið ævinlega í
stöðuhemli og drepið á vélinni áður
en snjókeðjur eru settar upp.
9 14
Appendix
JAZDA ZIMĄ (POLISH)
Jazda w warunkach śniegowych i
UWAGA
przy oblodzeniu
Stosowanie łańcuchów śniegowych nie
Aby prowadzić pojazd w głębokim
jest zgodne z prawem we wszystkich
śniegu, może okazać się niezbędne
krajach. Przed założeniem łańcuchów
użycie
opon
zimowych
lub
śniegowych należy sprawdzić przepisy
zainstalowanie łańcuchów śniegowych.
danego kraju.
Jeśli potrzebne okażą się opony zimowe,
konieczne jest wybranie opon o
rozmiarze i typie odpowiadających
oponom, w jakie pojazd był pierwotnie
wyposażony. Jeśli założone zostaną
nieodpowiednie opony, będzie to miało
1VQA3005
negatywny wpływ na bezpieczeństwo i
Surowe warunki pogodowe zimą
prowadzenie pojazdu. Ponadto jazda z
powodują większe zużycie pojazdu i inne
nadmierną prędkością, gwałtowne
problemy. Aby zminimalizować problemy
przyspieszanie, nagłe hamowanie i ostre
związane z jazdą w zimie, postępuj
skręty będą stanowiły potencjalnie
zgodnie z poniższymi sugestiami:
bardzo duże niebezpieczeństwo.
Podczas zwalniania należy w pełni
wykorzystać hamowanie silnikiem. Nagłe
hamowanie na zaśnieżonej lub
oblodzonej drodze może spowodować
poślizg pojazdu. Należy utrzymywać
odpowiedni odstęp od pojazdu jadącego
z przodu. Hamulców należy używać
ostrożnie. Należy pamiętać, że założenie
łańcuchów śniegowych zapewni większą
siłę napędową, ale nie zapobiegnie
ślizganiu się na boki.
9 15
Appendix
Opony zimowe
Łańcuchy śniegowe
Kiedy zakładane są opony zimowe,
OSTRZEŻENIE
(przeciwpoślizgowe)
należy upewnić się, że są to opony
- Rozmiar opon zimowych
radialne o takim samym rozmiarze i
Opony zimowe powinny mieć
zakresie obciążeń co pierwotne opony
rozmiar i typ odpowiadający
pojazdu. Opony zimowe należy zakładać
standardowym oponom pojazdu.
na wszystkie cztery koła pojazdu, by we
Jeśli tak nie jest, może to mieć
wszystkich warunkach pogodowych
negatywny
wpływ
na
pojazd pozwalał się prowadzić
bezpieczeństwo i prowadzenie
równomiernie. Należy pamiętać, że
pojazdu.
przyczepność zapewniana przez opony
zimowe na suchej drodze może nie być
równie wysoka jak przyczepność
Opon okolcowanych nie należy zakładać
pierwotnych opon pojazdu. Pojazd
bez uprzedniego sprawdzenia w
należy prowadzić ostrożnie nawet wtedy,
przepisach lokalnych, stanowych i
gdy drogi są oczyszczone. Aby poznać
miejskich, czy na ich użycie nie są
1VQA3007
informacje na temat zalecanych
nałożone ograniczenia.
Ponieważ ścianki boczne opon radialnych
ograniczeń prędkości dla danych opon,
są cieńsze, założenie niektórych rodzajów
należy skontaktować się ze sprzedawcą
łańcuchów
śniegowych
może
opon.
spowodować ich uszkodzenie. Z tego
względu zaleca się korzystanie z opon
zimowych
zamiast
łańcuchów
śniegowych. Łańcuchów śniegowych nie
należy zakładać w pojazdach, które są
wyposażone w felgi aluminiowe, ponieważ
mogą one powodować uszkodzenia felg.
Jeśli użycie łańcuchów śniegowych jest
niezbędne, należy zastosować łańcuchy
drutowe o grubości poniżej 15 mm.
Uszkodzenia pojazdu spowodowane
użyciem niewłaściwych łańcuchów
śniegowych nie jest objęte gwarancją
producenta pojazdu.
9
16
Appendix
Kiedy korzysta się z łańcuchów
Zakładanie łańcuchów śniegowych
przeciwpoślizgowych na koła, należy je
OSTROŻNIE
Zakładając łańcuchy śniegowe należy
założyć na koła napędowe, jak
Należy upewnić się, że łańcuchy
postępować zgodnie z instrukcjami
następuje.
śniegowe mają odpowiedni
podanymi przez producenta. Łańcuchy
2WD: Na koła przednie
rozmiar i typ dla opon pojazdu.
należy założyć tak ciasno, jak to tylko
4WD: Na wszystkie koła
Zastosowanie
niewłaściwych
możliwe. Kiedy łańcuchy są już założone,
łańcuchów śniegowych może
pojazd należy prowadzić powoli. Jeśli
Jeśli nie mamy pełnego kompletu
spowodować
uszkodzenie
dadzą się słyszeć dźwięki świadczące o
łańcuchów na wszystkie koła dla pojazdu
nadwozia oraz zawieszenia, a
tym, że łańcuchy stykają się z
4WD, można je zainstalować tylko na
zniszczenia powstałe w ten
nadwoziem lub podwoziem, należy
kołach przednich.
sposób mogą nie być objęte
zatrzymać samochód i zacisnąć je. Jeśli
gwarancją producenta pojazdu.
łańcuchy wciąż stykają się z elementami
Ponadto,
haczyki
łączące
pojazdu, należy zmniejszać prędkość, aż
łańcuchów śniegowych mogą
łańcuchy przestaną uderzać w
zostać zniszczone na skutek
samochód. Łańcuchy należy zdjąć jak
stykania się z elementami
tylko
rozpocznie się jazdę po
samochodu,
co
może
oczyszczonej drodze.
spowodować zsunięcie się
łańcuchów z opon. Należy
upewnić się, że łańcuchy
śniegowe są klasy “S” SAE i
posiadają certyfikat.
Po przejechaniu ok. 0,5 do 1 km
(0,3 do 0,6 mil), dla zachowania
bezpieczeństwa, należy zawsze
sprawdzić,
czy
łańcuchy
śniegowe zostały poprawnie
założone.
Jeśli
łańcuchy
poluzowały się, należy je
zacisnąć lub założyć ponownie.
9 17
Appendix
OSTRZEŻENIE
OSTRZEŻENIE - Łańcuchy
OSTROŻNIE
- Zakładanie łańcuchów
śniegowe
Łańcuchy o niewłaściwym
śniegowych
Użycie łańcuchów śniegowych
rozmiarze lub niepoprawnie
Aby założyć łańcuchy śniegowe,
może mieć negatywny wpływ na
założone mogą uszkodzić linki
należy zatrzymać pojazd na
prowadzenie pojazdu.
hamulcowe pojazdu, zawieszenie,
nadwozie oraz koła.
płaskim podłożu, z dala od ruchu
Pojazdu nie należy prowadzić
drogowego. Włączyć światła
szybciej niż 30 km/h (20 mil/h) lub
Za każdym razem, kiedy da się
awaryjne pojazdu i umieścić za nim
z prędkością większą, niż
usłyszeć, że łańcuchy uderzają w
trójkąt ostrzegawczy, jeśli jest on
zalecana przez producenta,
samochód, należy zatrzymać się i
dostępny. Zanim rozpocznie się
którakolwiek z tych wartości
zacisnąć je.
instalowanie
łańcuchów
okaże się mniejsza.
śniegowych dźwignię zmiany
Pojazd
należy
prowadzić
biegów należy zawsze umieścić w
ostrożnie i unikać wybojów, dziur,
położeniu P
(Postój), zaciągnąć
ostrych skrętów i innych
hamulec postojowy i wyłączyć
zagrożeń drogowych, które mogą
silnik.
powodować
podskakiwanie
pojazdu.
Należy unikać ostrych zakrętów
lub hamowania z zablokowanymi
kołami.
9 18

 

 

 

 

 

 

 

Content   ..  40  41  42